menu

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hekkers & van ’t Spijker v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende te Wilp / Posterenk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51629445.

Artikel 1 Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer gebruikmaakt van de diensten van derden;
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
2.5 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in vorenbedoeld geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2 De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven;
3.3 Offertes of prijsindicaties per telefoon of e-mail zijn niet bindend.
3.4 Later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes gelden in Euro en zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder transport – en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;
3.6 Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft;
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.8  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 4 Schaderapport

4.1.  Voor het opstellen van schade rapporten voor verzekeringen berekent Opdrachtnemer de op dat moment geldende prijzen volgens de prijslijst van Opdrachtnemer exclusief BTW en dient contant te worden betaald.
4.2. De definitieve offerte voor herstel van de schade wordt door Opdrachtnemer rechtstreeks aan Opdrachtgever gezonden.
4.3 Indien uit het schaderapport van Opdrachtnemer een opdracht aan Opdrachtnemer voortvloeit, dan brengt Opdrachtnemer het bedrag gemoeid met het opmaken van de offerte in mindering op de eindfactuur van Opdrachtgever. Tussentijdse facturen c.q. voorschotten met betrekking tot de uitvoering van het schaderapport dienen steeds tijdig betaald te worden.
4.4 De prijzen genoemd in het schaderapport gelden in afwijking van art. 3.2. gedurende drie maanden na het uitbrengen van het schaderapport, mits de objecten in dezelfde staat dan wel vergelijkbare staat zijn.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;
5.2 Het vervoeren van de objecten van en naar de werkplaats gebeurt door Opdrachtnemer, tenzij anders afgesproken, waarbij geldt:
– transport van gerestaureerde of ongerestaureerde objecten binnen Nederland wordt verzorgd door Opdrachtnemer.
– de transportkeuze van objecten buiten Nederland wordt bepaald door Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever. De kosten van het transport buiten Nederland worden vooraf aan Opdrachtgever geoffreerd. Nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de transportkosten vindt het transport plaats.
Het transport door Opdrachtnemer vindt plaats van de werkplaats van Opdrachtnemer tot de plaats van bestemming van de objecten. Het transport door externe vervoerders vindt plaats vanaf de werkplaats van Opdrachtnemer tot de door partijen overeengekomen plaats van bestemming.
5.3 Opdrachtnemer is verzekerd voor schade ontstaan tijdens het vervoer vanaf de ophaaladres, naar werkplaats en vice versa. Tijdens de restauratie vallen de objecten onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Indien opdrachtgever een inboedel- / opstalverzekering heeft, geeft opdrachtgever dan tijdig door aan zijn verzekeringsmaatschappij dat de objecten voor restauratie zijn gegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor water/brandschade of diefstal van de onderhanden objecten.
5.4  Eventuele schades ontstaan door ondeugdelijk transport welke Opdrachtnemer niet heeft uitgevoerd kunnen niet worden gereclameerd op Opdrachtnemer.
5.5 Wanneer op afgesproken datum en tijd de Opdrachtgever niet aanwezig is zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
5.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
5.7 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aan Opdrachtnemer verstrekken van de gegevens waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
5.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn;
5.9 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
5.10 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;
5.11 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen;
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
6.4 Kosten van door Opdrachtgever gewenste wijzigingen van de Overeenkomst na het tot stand komen van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
6.6 In afwijking van artikel 5.3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Levertijd

7.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;
7.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
7.3 Ingeval de aangegeven leveringsdatum door Opdrachtnemer niet aangehouden kan worden, zal de Opdrachtgever daarvan met bekwame spoed door de Opdrachtnemer op de hoogte worden gesteld met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum,  zonder dat de Opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Voor aanbiedingen en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 tot en met 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 11 van dit artikel;
8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen;
8.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;
8.4 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en overige heffingen van rechtswege;
8.5 Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan 3 maanden is Opdrachtnemer gerechtigd de door de Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen aan de Opdrachtgever;
8.6 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief op grond van de navolgende leden van dit artikel;
8.7 Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen aanmerkelijk zijn gestegen;
8.8 Bovendien mag Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium;
8.9 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding, indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet;
8.10 Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden;
8.11 Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;
9.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal daarvoor worden aangemaand. Wanneer na twee aanmaningen de Opdrachtgever nog in gebreke blijft ziet Opdrachtnemer zich genoodzaakt de betaling uit handen te geven.
9.3 Indien Opdrachtnemer tot invordering overgaat, zullen alle kosten van invordering zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke ten laste komen van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van EUR  150,– excl. BTW per factuur. Deze kosten gelden voor niet-consumenten. Voor consumenten worden de buitengerechtelijke kosten berekend door hetgeen wettelijk is bepaald en met een minimum van EUR 40,–.
9.4 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot schuldsanering volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling of het overlijden van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
9.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van betalingen aanwijst;

Artikel 10 Intellectueel eigendomsrecht, retentierecht

10.1. Opdrachtnemer behoudt ten aanzien van haar ontwerpen, schetsen en tekeningen het intellectueel eigendomsrecht. Indien de Opdrachtgever de volledige facturen ten aanzien van deze ontwerpen, schetsen en tekeningen heeft voldaan, dan verkrijgt de Opdrachtgever een gebruiksrecht op deze zaken.
10.2. Opdrachtgever mag niets gebruiken of vermenigvuldigen van de ontwerpen, schetsen en tekeningen van Opdrachtnemer zonder diens uitdrukkelijke toestemming. Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden voor gebruik stellen.
10.3 Voor zover er sprake is van restauratie van voorwerpen, welke Opdrachtnemer heeft, is Opdrachtnemer gerechtigd om haar retentierecht ex. Art. 3: 290 BW in te roepen en afgifte van de goederen te weigeren totdat algehele betaling van haar facturen heeft plaatsgevonden. 

Artikel 11 Garantie, onderzoek en reclames

11.1 De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
11.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één maand na levering, mits de Opdrachtgever de objecten op een juiste wijze gebruikt, onderhoudt en conditioneert.
11.3 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren;
11.4 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
11.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 14 gestelde.

Artikel 12 Opzegging

12.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, mits de opzegging per aangetekende brief geschiedt en de Opdrachtnemer nog niet met het desbetreffende object is aangevangen;
12.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
Voorts is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud van betaling van de declaraties ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever;
12.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever voor de overdracht zorgen van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn;
12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever gehouden deze te vergoeden.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
-Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig na volledig na komt;
-na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– bij het overlijden van Opdrachtgever
13.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht;
13.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;
13.4 Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
14.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de factuur waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, althans dat gedeelte van de opdracht, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 2.500.000 (twee en een half miljoen Euro);
14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
-de door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
14.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen het verkleuren van meubels, welke geen verband houden met de restauratiewerkzaamheden, gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
14.5 Voorts zijn schades ontstaan door reparaties uitgevoerd door de Opdrachtgever na aflevering van het gerestaureerde object niet op de Opdrachtnemer te verhalen. Bij eventuele gebreken ontstaan na aflevering dient de Opdrachtnemer eerst geïnformeerd te worden en een redelijke termijn verleend te worden om het gebrek adequaat op te lossen nadat geconstateerd is dat het gebrek aan Opdrachtgever te wijten is.
14.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 15 Vrijwaringen

15.1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt;
15.2 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen;
17.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen;
17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
17.5 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Onderhoud

18.1 De Opdrachtgever dient ook na de restauratie rekening te houden met het werken van het hout.
18.2 Het verkleuren van meubels is een natuurlijk proces en zal onder invloed van zonlicht versneld worden. Eventuele verkleuringen zijn niet op ons te reclameren.
18.3 Meubels waarvan het dekvlak opnieuw is afgewerkt dienen minimaal 3 weken na aflevering niet gebruikt te worden zodat de afwerking kan uitharden.
18.4 De luchtvochtigheid in de ruimte waar de objecten staan dient steeds tussen de 60 à 70% te zijn. Eventuele schades/problemen ontstaan doordat de luchtvochtigheid meer dan 70% of minder dan 60% bedraagt zijn niet te reclameren.
18.5 Antieke meubels dienen na restauratie maximaal 1 keer per jaar in de was gezet te worden, met uitzondering van gepolitoerde meubelen.
18.6 Gematte en/of gebiesde zittingen dienen 1 keer per jaar met zoutwater te worden ingespoten.
18.7 Het onderhouden van de meubels door Opdrachtnemer kan ook door Opdrachtgever worden uitgevoerd. Daarvoor wordt een apart contract, ook wel het onderhoudsplan voor afgesloten.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 AVG bepaling

20.1 Opdrachtnemer werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de verwerking heeft. Opdrachtnemer zal zich bovendien inspannen om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij de persoonsgegevens dient te verwerken.
20.2 Opdrachtnemer zorgt voor voldoende passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor een adequaat beveiligingsniveau van de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens conform de AVG.
20.3 Ook bij de inschakeling van derden legt Opdrachtnemer de door haar ingeschakelde derden de verplichting op om te voldoen aan de AVG en stelt zij – voor zover noodzakelijk – extra waarborgen in om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen bewerkstelligen.
20.4 Zonder toestemming worden geen persoonsgegevens met bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte gedeeld, tenzij Opdrachtnemer daartoe wettelijk wordt verplicht of ingeval Opdrachtnemer toestemming heeft voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.
20.5 Voor zover ondanks de getroffen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich verlies van persoonsgegevens voordoet, dan stelt Opdrachtnemer alle relevante partijen onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte.
20.6 Opdrachtnemer zal zich inspannen om schade als gevolg van een beveiligingsincident (datalek) te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.
20.7 Een beveiligingsincident (datalek) ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
20.8 Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij
a. Opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.
b. Opdrachtnemer op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.
20.9 Opdrachtgevers van Opdrachtnemer hebben op grond van de AVG het recht om hun persoonsgegevens in te zien, het recht op persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van deze rechten op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring op de website van Opdrachtnemer of door het zenden van een mail aan privacy@hekkers-spijker.nl 

Artikel 21 Rechtskeuze en forumkeuze

De rechter  binnen wiens rechtsgebied de Opdrachtnemer gevestigd is, is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij er andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen zijn.

Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.